آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

بی کربنات پتاسیم به تیتر افزودنی در شراب سازی و اساس در خوراک به ادله میزان اسیدیته متعادل مصرف می شود. بی کربنات پتاسیم به تیتر افزودنی در شراب سازی و اساس در غذا به دلیل میزان اسیدیته متعادل مصرف میشود. مصرف طعام گاوها به صورت روزانه اندازهگیری شد. در آخرها قرن ۱۸، قبل از این که پودر نانوایی کشف شود، از آن در پخت سرعت بالا نان ها استعمال می شد. گروه ما کار کشته به ارائه این ماده با ارزش بصورت پودر و یا این که محلول می باشد . در ساخت پودر کاکائو به منظور تهیه و تنظیم پی اچ آیتم به کارگیری قرار میگیرد و همچنین سبب ساز افزایش عطر کاکائو می شود. در حالی که بیشتر پتاس در گونه های کودها استفاده می شود، هدف ها غیر کشاورزی زیادی نیز به جهت این عنصر وجود دارد. این ماده همچنین در فرآیند ساخت کشمش سبز کاربرد دارد و از مخلوط پتاسیم کربنات و روغن و آب برای فراهم سازی انگور به جهت خشک نمودن به کار گیری می شود. آب انحلال پذیر است (در اتانول انحلال پذیر نیست) و محلولی اکیداً بازی تشکیل می دهد. همین ماده به عنوان نمگیر به جهت ترکیبات اسیدی مناسب وجود ندارد اما برای خشک کردن فاز ارگانیک حتی در شکل وجود پاره ای ناخالصی اسیدی اثرگذار خواهد بود.این مخلوط ممکن هست برای خشک کردن بعضا از کتون ها، الکل ها و آمین ها قبل از تقطیر آیتم استفاده قرار بگیرد. این ساختار معمولا به منظور آزاد سازی کربن دی اکسید در پختن غذاها استعمال می شود, جهت خاموش نمودن آتش در صنعت مواد خاموش کننده آتش در شیمی خشک, به عنوان یک معرف و به تیتر یک بافر قدرتمند در داروسازی مصرف می شود. جهت ثبت پیشنهاد کافیست حساس ما تماس بگیرین. در تماس حیاتی پوست ، دیده و دستگاه تنفسی می تواند منجر تحریک شود. امروزه نحوه های دیگری هم به جهت تولید همین ماده اجرا می شود که اهمیت استفاد از راکتورهای بستر سیال، آب تولید نمی شود. همین ماده صرفا برهان خاموش کننده در طرز شیمی خشک میباشد که بوسیله سازمان آتشنشانی در میان المللی به جهت خاموش کردن آتش سوزی های حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاه ها مورد تایید واقع شده است. در پیشین نمک تارتار یا به عبارتی پتاسیم کربنات را از روش حرارت دادن پتاس در یک کوره به مراد حذف ناخالصی ها ساخت می کردند. اما بعداً به استدلال طعم تلخ آن کربنات پتاسیم را جایگزین آن کردند. اثر گذاری بی کربنات پتاسیم در فرونشانی آتش نسبت به سدیم بی کربنات چند برابر بیشتر می باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای کربنات پتاسیم خوراکی وب تارنما خویش باشید.