ابعاد حادثه مرگ منصوری ناشناخته و مشکوک است

[ad_1]

دادستان کل کشور گفت:برای حقوق عامه در عمل تعریف جامعی نشده است و حیطه اجرای آن مشخص نیست.

[ad_2]

Source link