اجازه‌نمی‌دهیم چین«حکمرانی‌مستبدانه» را به‌جهان صادر‌کندوزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه (به وقت تهران) در پیامی در توئیتر نوشت که به پکن اجازه داده نمی‌شود که مدل «حکمرانی مستبدانه» خود را به جهان صادر کند.Source link

Leave a Comment