برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

به این صورت که در آن آب به دمای بالا می رسد و سیستم خنککننده مهم انتقال این حرارت به هوا دمای آب را کاهش میدهد. این نکته را نیز می بایست در حیث گرفت که همین جور سیستم ها دوچندان گرانتر از نوع مدار گشوده می باشد و برهان همین گرانی نیز کویل های بکار رفته در برج خنک کننده مدار بسته می باشد که کالا آن در نمونه های تولیدی ما از محصول مسی می باشد که داری بالاترین ضریب انتقال حرارتی در دربین فلزات میباشد . در برج های خنک کن گرد کلیدی دقت به تعداد زیاد قطعات و استـفاده از پیچ و مهره های فلزی دوچندان ، همـچنین نخ نما بودن بدنه ، استحکام دستگاه تحت بوده و به مرور زمانه و بر اثر لرزش دستگاه نصیب های ترک کاری شده رخنه برداشته و تبدیل به شکستگی در بدنه شده وآب بندی دستگاه در گیر مشکلات عدیده می گردد. همین برج خنک کننده حاوی سیستم پخش کنندگی چرخشی جریان آب میباشد و به همین منجر کلیدی قطعه ای دوار به اسم آبگردان است که آب را بر بر روی پکینگ ها توزیع می نماید . آب خنک شده در حوضچه ای از آب سرد تحت پکینگ توده آوری می شود ، که در طول پروسه به جهت گرم شدن بیشتر پمپ می شود. اولین گزینه ، یک مدار خارجی هست که در خارج از مدار دوم گردش می کند و مجموعه ای از لوله ها به جهت خنک سازی و گردش مجدد آب به این پروسه متصل شده اند. برج خنک کننده مدار بسته یا خشک دارای هوا تماس مستقیم ندارد و توسط مایع ، معمولاً آب یا ترکیب گلیکول خنک می شود. بد نمی باشد بدانید که دستهبندی برجهای خنککن بر پایه دسته تماس هوا با آب شکل میگیرد و همچنین می بایست گفت که متداولترین گونههای برج خنککن بر پایه مکانیزمهای جابهجایی طبیعی و جابهجایی تحمیلی تقسیمبندی طراحی برج خنک کن میشوند. بر مغایر برج های خنک کننده مدار باز، برج خنک کننده مدار بسته اصلی دو مدار سیال منقطع است. شالوده عمل تمام برج خنک کنها بر مبنای ساخت سطح تماس اکثر در میان جریان آب گرم و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی فی مابین این دو میباشد. آب هنگام زیر آمدن از گیرایی در امتداد تراز خنک می شود و در تماس مستقیم با هوایی میباشد که از روی آن عبور می کند. هوا از نحوه آبشار در درحال حاضر گردش به خارج لوله های گرم کشیده می شود و مثل یک برج خنک کننده گشوده سرمایش تبخیری ایجاد طراحی برج خنک کننده pdf می کند.