تقدیم‌استورنامه‌سفرای‌نیکاراگوئه‌و‌بلغارستان‌به‌روحانی

[ad_1]

سفرای جدید نیکاراگوئه و بلغارستان استوارنامه خود را تقدیم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کردند.

[ad_2]

Source link