خلاصه ای از زندگی حضرت یوسف (ع)

و در این آیه یوسف به آفریدگار پناه می برد، «قالَ مَعاذَ اللّهِ» و خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر پناهندگی به خودش را می دهد. 1-گناهان بزرگ،با نرمش و مراوده شروع می شود. 6-معمولاً عشق در اثر مراوده و به تدریج پیدا می شود.وجود دائمی یوسف در خانه ناچیز کم منجر علاقه شد. الف:خداوند آفریدگار من هست که مقام مرا گرامی داشته و من به او پناه می برم. بیدرنگ از کنار زلیخا اهمیت شتاب کل رد شد تا از کاخ بگریزد، زلیخا به دنبال یوسف آمد، در پشتِ در، زلیخا یقه یوسف را از پشت گرفت تا او را به عقب بکشاند، یوسف نیز کوشش میکرد که در را گشوده کند. یکی از تعاریف «همّ» چنان که اهل لغت هم بدان تصریح کردهاند، غم و اندوه و نگرانی میباشد، (المعجمالوسیط، 2/995) یعنی چیزی که فکر را به خود مشغول داشته و انسان را از درون آزرده و نگران نماید. در قرآن بارها از همّت و تصمیم معاندان پروردگار برای حیله نسبت به اولیای الهی،سخن به بین آمده که پروردگار نقشه های آن ها را نقش بر آب نموده است. ابتدا این که سیاق آیه ها پیشین آنچنان مورد قضیه را معین کرده که فعل، در حکم فعل متعدی قرار گرفته و از مفعول دوم یا پاراگراف معوّل بینیاز گردیده است. 25-تشویق به زنا یا این که راستا سازی برای گناه جوانان پاک،ظلم به خود،همسر، جامعه یوسف اسدی آموزش و افراد است. علامه طباطبائی رحمه الله در تفسیر گرانسنگ خود زیر آیه شریفه مزبور چنین می نویسد: یوسف در جوابش تهدید نکرد و نگفت من از عزیز می ترسم و یا این که به عزیز کارشکنی روا نمی دارم و یا این که من از خاندان نبوت و طهارتم و یا عفت و عصمت من مانع از فحشای من است و همچنین نگفت من از مصیبت آفریدگار می ترسم و یا امید به ثواب پروردگار دارم و اگر قلب او به سببی از اثاثیه ظاهری بستگی و اعتماد داشت، طبعا در چنین شرایط خطرناکی از آن اسم می برد. 17-مردم،ظاهر حوادث را می بینند،ولی از هدف ها و برنامه های الهی بی خبرند. موسی (علیهالسلام) دستور بخشید که آن پیرزن را که از پیری، فرتوت و کور شده بود، نزدش آوردند. کسی نتوانست همین خواب را تعبیروتفسیر کند، تا این‌که آن زندانی که آزاد شده و به دربار شیوه یافته بود، یوسف را به یاد آورد و گفت که تعبیر و تفسیر آن خواب را برایشان میگوید. واژهها، چیدمان کلام، موسیقایی گفتار و عمق معانی قرآنی، نیکی تصویری میباشد که به نگاهی اقتدار دریافت؛ بلکه در هر عصری و در هر نسلی، غواصان ژرفپیمایی را میطلبد تا «درّ یتیم» از صدف مضمون‌ گشوده و پیام راستین آیات وحیانی Yousef asadi youtube را استخراج نمایند.