در مورد کامودیتی «Commodity»، چه می دانید؟

[ad_1]

کامودیتی  Commodity کالایی است که قابلیت تبادل نسبی یا کامل را دارد و به زبان دیگر، هر جنس یا سرویسی است که می‌تواند با دیگر جنس‌ها یا سرویس‌ها مبادله یا تعویض شود. واحدهای آن‌ها صرف نظر از سازنده‌شان یکسان هستند ولی کیفیت آن‌ها کمی‌متفاوت خواهد بود و این موضوع تقریبا برای تمام سازندگان یکسان است.

[ad_2]

Source link