رکود کشتی‌های مسافربری – انگلیسبا توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت در مسافرت، کشتی‌های مسافربری در ساحل ویموت در انگلیس لنگر انداخته اند.Source link

Leave a Comment