شریعتمداری: وقتی که کاسه‌لیس‌ها به صف می‌شوند!

[ad_1]

شرایط امروز آمریکا شبیه حال و روز همان غریق است، از این روی نباید تعجب کرد چرا کاسه‌لیس‌های جا‌سازی شده درون ایران را برای شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی علیه کشورمان به صف کرده است؟!

[ad_2]

Source link

Leave a Comment