شورای امنیت باز هم اجرای مکانیزم ماشه را رد می کند

[ad_1]

نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: به دلیل نبود استدلال قانونی مطمئن هستیم شورای امنیت باز هم آخرین حرکت آمریکا در زمینه اجرایی شدن مکانیزم ماشه را رد می کند.

[ad_2]

Source link