قایق پرنده؛ سلاح ناشناخته ایران – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – حراست

از جمله مزیتهای یک قایق پرنده این هست که هر حوزه‌ ای در دریا می تواند محل شروع مأموریت آن بوده و در رخ لزوم در هر حیطه ای فرود آمده و در عوارض ساحلی خود را نهفته کند. در دومین گزارش قایق تندروی یا مهدی(عج) را تحلیل کردیم که یک قایق فارغ از سرنشین پرسرعت، مجهز به حسگرهای گوناگون و حیاتی سه مقر پرتاب راکت است. در اولیه گزارش از این گروه به بررسی قایق تندروی سراج پرداختیم که یک قایق تندرو مهاجم راکت انداز، رادار گریز و یا این که طراحی متناسب اهمیت بخش ها آب و هوایی گرمسیری هست که روز نخستین شهریورماه سال ۸۹ توسط سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. به تازگی فدراسوین جهانی قایقرانی ICf در حیث دارااست حرفه کانوکانادایی را هم برای بانوان برگزار کند چون در برخی از کشورها مسابقات فن کانو کانادایی بانوان انجام می شود. بدنۀ با که دراز و لاغر است، مقاومت باقیماندة یه خرده را ساخت می نماید و بدنه هاي کناري براي کمتر مقاومت موج سازي تعبیه شده اند . در صورتیکه ارتفاع کایاک عمده و پهنای آن کاهش باشد، تاثیر مستقیم در افزایش سرعت کایاک خواهد داشت و میزان ثبات قرار گرفتن بر روی تراز آب کمتر می یابد. پلیاستر چنانچه در معرض آب و اشعۀ فرابنفش، به ویژه آب دریا قرار گیرد زخم میبیند. اصلی اعتنا به طراحی ویژه این وسائل می توان گفت قایق پرنده هواپیمایی وجود ندارد که به آن قابلیت و امکان آب نشینی داده اند بلکه قایقی(از نظر انتظارات عملیاتی) میباشد که به آن قابلیت پرواز در ضمن به کارگیری از یک پدیده فیزیکی ساده را داده قایق بادی شورتی کودک اند. پلی استر چنان چه در معرض آب و اشعۀ فرابنفش ، به ویژه آب دریا قرار گیرد آسیب می بیند . این مدل شناورها به جاي یک بدنه داخل آب از دو بدنه استفاده می کنند و قسمت متصل کننده آن‌ها به هم، بدنه اصلی نامیده می شود. به کارگیری از موادی ، همچون کربن و کامپوزیت ها و تلفیق آنها اساسی فایبر گالس گرایشی نوین میباشد . به همین استدلال همین کایاک در دریا، دریاچه و پشت سد آیتم استفاده قرار میگیرد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد قایق بادی شورتی کودک بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.