وزیر خارجه لبنان: در اولین فرصت به عربستان می‌روموزیر خارجه لبنان اعلام کرد، در اولین فرصتی که دست دهد به عربستان سفر خواهد کرد، او اشاره کرد، سفر به سوریه در گرو توافق کابینه است.Source link

Leave a Comment