پرشر سوئیچ (Pressure Switch) – شرکت آروند

همین سوئیچها تا فشار 80 مگاپاسکال هم میتوانند فعالیت کنند. در پرشر سوئیچ های دیفرنشیال دار یا Differential Pressure Switch ، دامنۀ دومین هم تعریف‌و‌تمجید شده که در حقیقت دامنۀ حساسیت عملکرد آن می باشد. تازمانیکه فشار باطن دو محل ورود برابر باشد، هیچ اتفاقی شکل نمی دهد و به محض این که فشار در ورودی فشار بالا بخش اعظم شود، دیافراگم به قسمت قلیل فشار رفته و شفت و یا این که پیستون را به سمت سوئیچ حرکت می دهد و بدنبال آن سوئیچ هم سیگنال الکتریکی واجب را به محل آیتم حیث صادر می کند. یک پرشر سوئیچ یا این که سوئیچ فشار دستگاهی میباشد که طی یک مکانیسم ساده، زمانی که در مسیر محل ورود آن به فشار گزینه لحاظ می رسد، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند و این کنتاکت به شکل یک سیگنال الکتریکی به محل آیتم نظر فرمان می دهد. پرشر سوئیچ های آب رخ یکپارچه ایجاد می شوند و قابل تعمیر نیستند. این قطعه همان طور که از نامش پیداست وظیفه در اختیار گرفتن مدار آب مصرفی را به عهده دارد که به گویش بی آلایش پکیج همیشه هنگامی پر‌نور باشد که آبی وجود داشته باشد و سوای آب پکبج واضح نشود . مثل گیج فشار، دستگاه پرشر سوئیچ حیاتی فشار در ارتباط است و به طور تمام پایین تأثیر آن قرار دارد. اساسی اعتنا به توضیحاتی که داده شد، کاربردهای متعددی به جهت سوئیچ فشار وجود داراست که در تمامی آن‌ها مشاجره اندازهگیری تغییر‌و تحول فشار و به کار گیری از ابزار برای غیرفعال نمودن مداد سیستم مطرح است. تنها در بعضا از دسته های پکیج پرشر سوئیچ آتش نشانی وجود دارد. در برخی یک فنر به جهت تهیه مقدار آلرژی سوئیچ وجود دارااست و تا حدی می قدرت دقت را حساس آن تهیه نمود. همین پرشر سوئیچ نیاز به منبع تغذیه مستقل ندارد . پرشرسوئیچ در سیستم هایی که حساس فشار کار می کنند و نیاز به واضح و خاموش شدن در رنج مشخصی از فشار را دارا هستند کاربرد دارند. کالیبره شدن فنر به مفهوم تنظیم پیشین فنر در اندازه آیتم نیاز یعنی همان رنج سوئیچ است . ممکن هست پرشر سوئیچ انتخابی با یک ولوم یا درجۀ تهیه باشد که بوسیله آن می توانید در دامنۀ کارایی خود، یک فشار معین را تعیین فرمایید مثلا اگر یک سوئیچ فشار 0 تا 6 توشه داریم که دارای یک درجۀ تهیه است، می توانیم در میان 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 bar، یک عدد را گزینش نموده و در آن فشار سوئیچ بگیریم. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وب سایت نماد پرشر سوئیچ.